•  
 •  

Aktuality

Daň z nehnuteľností

 01.01.2018

Povinnosť podať daňové priznanie majú z nehnuteľností fyzické osoby alebo právnické osoby, ak v priebehu roku :

 • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2018 sú zapísaní v katastri nehnuteľností (nadobudnutie neznamená len kúpou, ale aj darovaním, dedičstvom, skolaudovaním nehnuteľnosti...),
 • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2018 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napr. zmena výmery pozemkov)
 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sú však povinní podať aj vlastníci, pri ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané
  • stavebné povolenie na stavby, nadstavby a prístavby
  • kolaudačné rozhodnutie

  alebo u ktorých došlo k:

  • zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)
  • zmene veľkosti pozemku, zastavanej plochy, 
  • zániku daňovej povinnosť jednej nehnuteľnosti (napr. predaj, vyvlastnenie), ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová poivnnosť naďalej trvá

V prípade, ak je viac vlastníkov nehnuteľností:

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v  spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 

Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, a túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.

To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.

Daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane (t. j. obci) do 31. januára 2018.

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

Ako podať daňové priznanie:

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive v závislosti od toho, či ide o fyzickú osobu, alebo právnickú osobu (vzor tlačiva ustanovilo Ministerstvo financií SR č. MF/021249/2014-725). Riadne vyplnené tlačivo spolu s dokumentmi preukazujúcimi zmenu (napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade.

Platenie dane a sankcie:

Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane (obec) každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa doručenia. Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach. Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne ani po výzve alebo až po riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur.

 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 10:45 11:45 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár