•  
 •  

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ/KA MATERSKEJ ŠKOLY V HRUBOŇOVE

 11.07.2018

Obec Hruboňovo

v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

RIADITEĽ/KA MATERSKEJ ŠKOLY V HRUBOŇOVE

Kvalifikačpredpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • vzdelanie podľa zákona  č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných  zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • ukončené vzdelanie v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné  predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
 •  vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2007 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 •  flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom odbornom vzdelaní a vykonaní 1. atestácie
 • čestné prehlásenie uchádzača o dĺžke odbornej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis vrátane telef.  a mailového kontaktu
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy ( rozsah max. 3 strany)
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákova č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Prihlášku do výberového konania a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť do 31.07.2018  na adresu do 12.00 hod. v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa MŠ Hruboňovo  – neotvárať! na adresu:

Obec Hruboňovo  – Obecný úrad Hruboňovo 153, 951 25  Hruboňovo alebo osobne do podateľne OcÚ Hruboňovo.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú ppožadované podmienky a vyhradzuje si právo zrušiť výberové konanie.

Ďalšie informácie: Obecný úrad Hruboňovo 153, 951 25 Hruboňovo 037/7896065


 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 10:45 11:45 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár