•  
  •  

Aktuality

Zber elektro odpadu a nebezpečného odpadu

 17.04.2020

Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu
Termín zberu: 17.04.2020 (piatok)
Z dôvodu mimoriadnej situácie sa uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu takým spôsobom, že odpad treba priniesť na obvyklé zberné miesta už v piatok.

Zberné miesta sú :

  •  v časti obce Suľany pred starou krčmou (vpravo pri obecnom úrade) 
  •  v časti obce Výčapky pred kultúrnym domom
Žiadame Vás, aby ste tento odpad priniesli na zberné miesta iba v piatok počas celého dňa z toho dôvodu, že pre tento už vyzbieraný odpad prídu v sobotu v skorých ranných hodinách.

Nebezpečný odpad a elektroodpad

Predstavujú odpady z domácností, ktoré sa vyznačujú nebezpečnými vlastnosťami, toxicitou, dráždivosťou, horľavosťou a môžu byť nebezpečné pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Odpady, ktoré spadajú do tejto kategórie sa bežne vyskytujú aj v domácnostiach. Ide najmä o elektroodpad a chemické látky používané v domácnostiach. Nebezpečný odpad musí byť označený, aby bolo zrejmé o aký odpad sa jedná. Napr. označenie farba, pesticíd, olej a pod.( aby sa nestalo, že v odpade sa budú nachádzať neidentifikovateľné chemikálie).

Do tohto odpadu patrí :

Ø  Oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje,

Ø  Absorbenty (napríklad staré zaolejované handry, textil od farby),

Ø  Farby, tlačiarenské farby, tonery, lepidlá a živice,

Ø  Elektroodpad ( drobné ručné náradie, biela technika, vyradené elektronické a elektrické zariadenia a pod.) – ZÁKAZ ROZOBERANIA !!!

Ø  Obaly (prázdne obaly znečistené nebezpečnými látkami, napr. obal od syntetickej farby, riedidla, motorového oleja a pod.),

Ø  Batérie a akumulátory,

Ø  Žiarivky a halogénové svietidlá,

Nepatrí sem:

Ø  Stavebný odpad (zemina, štrk, betón, tehla, obklady a pod.),

Ø  Druhotné suroviny ( plasty, papier, kovy, sklenené fľaše),

Ø  Starý nábytok ( skrine, matrace, kreslá, postele, kuchynské linky),

Ø  Bioodpad (odpady zo záhrad a bioodpad z kuchyne, jedlé oleje),

Ø  Azbest (krytina musí byť pred likvidáciou stabilizovaná),

Ø  Pneumatiky 

1 2
 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 10:45 11:45 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár