•  
  •  

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
bezplatné užívanie hnuteľného majetku SR Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
štatutárny audit účtovnej závierky,audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Audítorská spoločnosť s.r.o
1020.00 €
poskytnutie dotácie na podporu športu Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
700.00 €
úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu,poskytnúť materiálno-technické vybavenie a finančné prostriedky na realizáciu projektu DSG Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Slovenský futbalový zväz
50.00 €
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.7/2020 Odb.: Tomáš Lacina a Zuzana Lacinová
Dod.: Obec Hruboňovo
0.00 €
predaj nehnuteľnosti k.ú.Výčapky parc.č.86/23 Odb.: Blanka Klčová
Dod.: Obec Hruboňovo
275.79 €
predaj nehnuteľnosti k.ú.Výčapky parc.č.86/24 Odb.: Tomáš Lacina a Zuzana Lacinová
Dod.: Obec Hruboňovo
535.73 €
predaj nehnuteľnosti k.ú.Výčapky parc.č.86/27 Odb.: Veronika Gubáňová, Hruboňovo Výčapky 52, 95125 Hruboňovo
Dod.: Obec Hruboňovo
259.94 €
Dodatok Ponuka E.Benefit Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ZSE Energia, a.s.,
0.00 €
predaj pozemku k.ú.Výčapky,parc.č.86/25 Odb.: Oskár Gerhát
Dod.: Obec Hruboňovo
95.10 €
záväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi kvalifikované dôveryhodné služby Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0.00 €
poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
poskytnutie aplikačného programu WinCITY Integračné rozhranie ÍPVS-OVM Registratúra Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
216.00 €
vytvorenie webstránky a poskytovanie doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: webex.digital s.r.o.
71.60 €
dodatok č.1-zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu:WIFI pre obec Hruboňovo Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
0.00 €
štatutárny audit účtovej závierky zostavenej k 31.12.2018 a audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2018 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Audítorská spoločnosť s.r.o
1020.00 €
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 09/2019 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Eleonóra Nováková a akad.mal.Šarlota Štrompachová
0.00 €
kúpa parciel kat.úz. Výčapky parcele č.14/4 a 14/5 každá v podiele 1/2-ici k celku a parcela č.14/7 každá v podiele po 1/10-ine k celku Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Eleonóra Nováková a akad.mal.Šarlota Štrompachová
12500.00 €
Vykonanie projektu- WIFI pre teba-spolu s dodaním materiálu na jeho vykonanie,vykonaniu skúšok funkčnosti a spísanie protokolu o skúškach Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Obecné siete, s.r.o.
15000.00 €
dotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry-Furmanské dni Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1500.00 €
záväzok Poskytovateľa riadne a včas poskytovať pre Objednávateľa služby - WIFI pre Teba a záväzok objednávateľa zaplatiť mu za riadne a včas poskytnuté služby Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: PROROZVOJ, s.r.o.
800.00 €
vykonávanie Bezpečnostno-technickej služby v oblasti BOZP dodávateĺom Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Mge.Janette Czibulová - BEZTECH bezpečnostný a požiarny technik
150.00 €
vykonávanie služby ochrany pred požiarmi OPP dodávateĺom Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Mge.Janette Czibulová - BEZTECH bezpečnostný a požiarny technik
150.00 €
Plnenie úloh preventivára požiarnej ochrany obce Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Mge.Janette Czibulová - BEZTECH bezpečnostný a požiarny technik
0.00 €
Wifi pre obec Hruboňovo Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
14250.00 €
Rekonštrukcia domu kultúry Hruboňovo-Výčapky Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
129744.50 €
predaj pozemku parc.č.60/7 Odb.: Beáta Bosáková
Dod.: Obec Hruboňovo
551.58 €
Zmluva o zriadení bankového účtu Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zmluva o prípevku obce Hruboňovo na spoje prímestskej autobusovej linky 403406 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ARRIVA NITRA a.s.
101.53 €
poskytovanie najnovšej aktualizácie aplikačných počítačových programov Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
78.00 €
štatutárny audit Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Audítorská spoločnosť s.r.o
1020.00 €
dodatok ku kúpnej zmluve Odb.: Vladimír Fabo a Janka Fabová
Dod.: Obec Hruboňovo
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Vladimír Fabo a Janka Fabová
Dod.: Obec Hruboňovo
481.84 €
vypracovanie projektu-WIFI pre Teba Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: PROROZVOJ, s.r.o.
650.00 €
zámena pozemkov Odb.: Štefan Knížat
Dod.: Obec Hruboňovo
0.00 €
kúpa pozemkov k.ú.Suľany par.č.503/7- 4m2, 503/8 - 54m2, 528/3 - 31m2 a 517 - 70m2 Odb.: Juraj Gubáň
Dod.: Obec Hruboňovo
504.03 €
právo prechodu peši a autom cez parc.č.243 k.ú. Suľany Odb.: Simona Brat, Mário Brat
Dod.: Obec Hruboňovo
0.00 €
Rekonštrukcia domu kultúry v obci Hruboňovo Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ELLIO spol. s.r.o.Nitra
150131.61 €
štatutárny audit Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Audítorská spoločnosť s.r.o
900.00 €
kúpa pozemku Odb.: Roman Imríšek, Jana Imríšková
Dod.: Obec Hruboňovo
624.49 €
Dodatok č. 1 - zmena identifikácie kupujúceho Odb.: Peter Prípada, Mgr. Hana Prípadová
Dod.: Obec Hruboňovo
0.00 €
Predaj pozemku par. č. 109/3 Odb.: Peter Prípada, Mgr. Hana Prípadová
Dod.: Obec Hruboňovo
2935.42 €
Predaj pozemku par. č. 779/9 Odb.: Jaroslav Novosad, PaedDr. Adriana Novosadová
Dod.: Obec Hruboňovo
386.74 €
Predaj pozemku parc. č. 503/10 Odb.: Rudolf Gubáň, Zuzana Gubáňová
Dod.: Obec Hruboňovo
82.42 €
vytriedenie a vyradenie registratúrnych záznamov Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: F o A r ch spol. s r.o.
1400.00 €
Dodatok č. 2 k zámennej zmluve Odb.: Ing. Michal Škola, Mgr. Daniela Školová
Dod.: Obec Hruboňovo
0.00 €
Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Odb.: Ing. Michal Škola, Mgr. Daniela Školová
Dod.: Obec Hruboňovo
0.00 €
zámena pozemkov Odb.: Ing. Michal Škola, Mgr. Daniela Školová
Dod.: Obec Hruboňovo
0.00 €
predaj pozemkov parc. č. 503/4 a 514/3 Odb.: Roman Prostredný
Dod.: Obec Hruboňovo
928.81 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Matúš Molnár a Michaela Chmurová
Dod.: Obec Hruboňovo
3500.00 €
predaj pozemku parcela"C"č.191/7 o výmere 72m2 Odb.: Vladimír Bezek
Dod.: Obec Hruboňovo
228.00 €
Zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán , Obec Hruboňovo Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Ing. arch. Janka Privalincová
7632.00 €
Prenájom KD Výčapky Odb.: Dana Pekarovičová
Dod.: Obec Hruboňovo
20.00 €
Obnova fasády . Matreská škola Hruboňovo Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: B&MYstav s.r.o.
14999.56 €
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od predávajúceho Obec Hruboňovo na kupujúceho Vojtech Knížat Odb.: Vojtech Knížat
Dod.: Obec Hruboňovo
1978.08 €
Revízie elektroinštalácie, bleskozvodov a kontrola elektrických spotrebičov, náradia oprava a údržba verejného osvetlenia a rozhlasu pre obec Hruboňovo. Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Emil Klepanec
0.00 €
Poskytnutie služieb na poradenstvo ,spracovanie strategických dokumentov, vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektov v programovom období 2014 - 2020 pre projekty podporené z fondov EÚ Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: PROUNION, a.s.
0.00 €
Vybudovanie kamerového systému v obci Hruboňovo Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Obecné siete, s.r.o.
10800.00 €
Financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality,, Kamerový systém v obci Hruboňovo" Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra
9000.00 €
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od predávajúceho Obec Hruboňovo na kupujúcích Lukáš Pekarovič a manž. Zuzana Odb.: Lukáš Pekarovič a manž. Zuzana
Dod.: Obec Hruboňovo
1648.40 €
Program rozvoja vidieka SR 2007-2014, os č. 4, 3.4.2., Obnova a rozvoj obcí, Výstavba verejných priestranstiev v Hruboňove - stavebné úpravy Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
10260.00 €
Výstavba verejných priestranstiev v Hruboňove Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ELLIO spol. s.r.o.Nitra
15479.09 €
predaj pozemku Odb.: Katarína Tekelyová
Dod.: Obec Hruboňovo
291.64 €
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektuv ramci implemetácie Integrovanéj stratégie rozvoja územia MAS OZ mikroregión Radošinka prostredníctvom prístupu LEADER z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: PROUNION, a.s.
800.00 €
nájom nehnuteľnosti Odb.: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Čermany
Dod.: Obec Hruboňovo
50.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Marek Štefák
Dod.: Obec Hruboňovo
387.93 €
Modrenizácia a rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v Hruboňove II Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ELLIO spol. s.r.o.Nitra
21320.32 €
Poskytnutie dotácie na realizácu projektu ,, Kultúrna tradícia-zakupenie krojov" Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
200.00 €
Poskytnutie dotácie na podporu kultúry ,realizácia projektu ,,Obecná knižnica" Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
100.00 €
Poskytnutie dotácie na úhradu nákladov na podporu športu ,, Zabavný - športový deň pri príležitosti MDD spojený s Dňom otcov v obci Hruboňovo" Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
200.00 €
Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, Os č. 4, 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí , Výstavba verejných priestranstiev v obci Hruboňovo - III. Etapa Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
47471.50 €
Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, Os č.: 4, 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, Modernizácia a rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v Hruboňove - II. Etapa Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
57075.21 €
Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, Os č: 4, 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, Modernizácia a rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v Hruboňove - I. Etapa Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
69710.41 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 10:45 11:45 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár