English
Zmenšiť textZväčšiť text

Stavebné povolenie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o stavebné povolenie (tlačivo - žiadosť o stavebné povolenie v sekcii tlačivá )
 • rozhodnutie o umiestnení stavby
 • projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach
 • doklad o vlastníckom, alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku
 • zoznam známych účastníkov stavebného konania
 • situačná snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Správne poplatky:

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie

 1. na stavbu rodinného domu - 50 eur
 2. na stavbu bytového domu - 200 eur


b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 - 25 eur
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 - 50 eur


c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu - 35 eur
 2. bytových domov - 100 eur


d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 30 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 30 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 30 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská - 30 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady - 30 eur


e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 50 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 50 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 50 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská - 50 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady - 50 eur


f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) - 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 • do 50 000 eur vrátane - 100 eur
 • nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane - 200 eur
 • nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane - 400 eur
 • nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane - 600 eur
 • nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane - 800 eur
 • nad 10 000 000 eur - 1 000 eur


h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby - 50 eur