English
Zmenšiť textZväčšiť text

Zápis novorodenca do knihy narodení

Zápis novorodenca do knihy narodení

Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa dieťa narodilo. Na matričný úrad sa dostaví rodič (spravidla otec) s dokladmi. Zápis sa urobí na základe oznámenia o narodení, ktoré je povinný ohlásiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon; v ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov. Ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie.

Pri ústnom oznámení narodenia je oznamovateľ povinný preukázať svoju totožnosť.

O ústnom oznámení narodenia dieťaťa vyhotovuje matrikár s oznamovateľom zápisnicu, v ktorej treba uviesť údaje o všetkých skutočnostiach, ktoré sa majú zapísať do matriky.

Meno dieťaťa

Meno alebo mená dieťaťa sa zapisujú podľa súhlasného vyhlásenia rodičov. Ak nie je vyhlásenie rodičov súhlasné, matrikár to vyznačí a neodkladne oznámi príslušnému súdu. Zapísať sa môžu najviac tri mená, a to aj cudzojazyčné. Pri zápise cudzojazyčného mena sú rodičia povinní poskytnúť matričnému úradu súčinnosť.

Priezvisko dieťaťa

Ak majú rodičia spoločné priezvisko, priezvisko dieťaťa sa zapisuje podľa priezviska rodičov.

Ak majú rodičia, ktorí sú manželmi, rôzne priezviská, zapisuje sa priezvisko, na ktorom sa rodičia dohodli pri uzavretí manželstva. Ak ide o nezosobášených rodičov, priezvisko dieťaťa sa zapisuje podľa dohody rodičov.

Ak sa rodičia v čase zápisu nedohodli o priezvisku dieťaťa, zapíše matrikár priezvisko matky a urobí oznámenie súdu. Zmena takto zapísaného priezviska dieťaťa sa vyznačí v zápisnici, ak sa rodičia dohodli o priezvisku dieťaťa ešte pred právoplatnosťou súdneho rozhodnutia o určení priezviska dieťaťa alebo ak tak rozhodol súd v prípade nezhody rodičov. Tieto ustanovenia sa nepoužijú, ak je dieťa štátnym občanom aj iného štátu a nadobúda priezvisko v súlade s jeho právnym poriadkom alebo tradíciou; túto skutočnosť rodičia preukážu písomným potvrdením vydaným orgánom príslušného štátu.

Ak otec dieťaťa nie je známy, zapisuje sa priezvisko matky, ktoré má v čase narodenia dieťaťa. Ak nie je známy ani jeden z rodičov, zapisuje sa priezvisko, ktoré určí súd.

Tvar priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania sa zapisuje na základe osobitnej žiadosti.

Pri zápise novorodenca do matriky (knihy narodení) sa vyhotovuje zároveň aj prvý rodný list.

Doklady:

  • preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad) oboch rodičov
  • sobášny list
  • u rozvedenej matky právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
  • u ovdovenej matky úmrtný list manžela.

Poplatok: 
Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí 5,- €.

Lehota:
Na počkanie

Predpis:
Zákon 154/1994 Zb. o matrikách