•  
 •  

Aktuality

Zápis detí do Materskej školy Hruboňovo

 03.05.2023

 ZÁPIS DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY  HRUBOŇOVO

NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Riaditeľstvo Materskej školy Hruboňovo (ďalej len „MŠ Hruboňovo“)  

po dohode so zriaďovateľov v zmysle  zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „Zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní“)

oznamuje,

že zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Hruboňovo na školský rok 2023/2024 sa uskutoční  dňa 18. mája 2023 t.j. v štvrtok  v čase od 10.00 hod. do 15.00 hod.

MŠ Hruboňovo  ponúka viacero možností podávania žiadostí o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie do materskej školy:

 • POŠTOU: Materská škola Hruboňovo č. 131, 951 25 Hruboňovo

 • ELEKTRONICKY: odoslaním naskenovaných tlačív na e-mailovú adresu materskej školy mshrubonovo@pscomp.sk

 • OSOBNE: v budove MŠ Hruboňovo s dôrazom na dodržanie všetkých aktuálne platných  hygienicko-epidemiologických opatrení dňa 18.5.2023 v čase od 10.00 hod. do 15.00 hod.

Tlačivá potrebné k zápisu dieťaťa do materskej školy si môžete prevziať v MŠ Hruboňovo, na Obecnom úrade Hruboňovo v čase úradných hodín, alebo si ich môžete stiahnuť z webového sídla obce Hruboňovo https://www.hrubonovo.sk/

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise do MŠ predkladá:

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy podpísanú obidvoma rodičmi - Príloha č.1. Výnimkou je len prípad, ak na rodnom liste dieťaťa nie je otec uvedený. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (zákonný zástupca predloží  neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (zákonný zástupca predloží potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať)
 • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (zákonný zástupca predloží písomným vyhlásením podľa Prílohy č. 3)
 • Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak predložia riaditeľke MŠ písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti  - Príloha č. 4
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní - Príloha č.2

 • Rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

Ak pôjde o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca prekladá:

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy podpísanú obidvoma rodičmi
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní a odporučenie detského pediatra
 • Vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré obsahuje informácie o ŠVVP daného dieťaťa ako aj odporúčania, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie o prijatí daného dieťaťa tak z pedagogického ako aj personálneho, priestorového alebo aj materiálno-technického hľadiska.

Vyplnené tlačivá je potrebné  zaslať do MŠ Hruboňovo najneskôr do 31.5.2023.

Informácie o povinnom  predprimárnom vzdelávaní

 • Pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.augusta 2023 je podľa §28a ods.1 Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v školskom roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné
 • Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 31.8.2023 dovŕši šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, môže požiadať riaditeľku MŠ o pokračovanie predprimárneho vzdelávania v súlade s §28a ods.3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní .V tomto prípade zákonný zástupca predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ nasledovné dokumenty:
  • Písomná žiadosť zákonného zástupcu o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho   vzdelávania - Príloha č.5
  • Písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • Informovaný  súhlas zákonného zástupcu -  Príloha č.7
 • Podľa § 59a ods. 1 a 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak si zákonný zástupca nevyberie inú materskú školu.

Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Podmienky prijímania detí do MŠ Hruboňovo:

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné :

 • deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2023,
 • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ Hruboňovo

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Hruboňovo sa ustanovujú ostatné podmienky prijímania do MŠ :

 • Deti, ktoré k 1.septembru 2023 dovŕšia tri roky,  s prihliadnutím na postupnosť dosiahnutého veku  - od najstaršieho dieťaťa po najmladšie dieťa
 • Deti, ktoré majú už prijatých súrodencov  v materskej škole
 • Deti, ktoré nastúpia do materskej školy k septembru 2023
 • Deti, ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu (prípadne slobodnej matky)
 • Deti mladšie ako tri roky - pokiaľ to umožní kapacita MŠ s prihliadnutím na postupnosť dosiahnutia ich veku

Podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je, aby malo osvojené hygienické a kultúrne návyky (t. j. dieťa je bez plienok, a používa toaletu, dokáže samostatne jesť lyžicou a piť z pohára, s pomocou dospelého sa oblieka/vyzlieka, prezúva)

Termín a spôsob vydania rozhodnutia:

Písomné rozhodnutie o prijatí/ resp. neprijatí/  dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Hruboňovo vydá riaditeľka MŠ najneskôr do 30.6.2023.  Po tomto termíne bude rozhodnutie doručené zákonnému zástupcovi dieťaťa  poštou, príp. po vzájomnej dohode aj osobne.

všetky prílohy sú zverejnené v odkaze Dokumenty

 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár