English
Zmenšiť textZväčšiť text

Daň za psa - prihlásenie, odhlásenie

Daň za psa sa platí

  • za každého psa

Daňová povinnosť

  • vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa
  • zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Oznámiť treba

  • psa a to do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace príslušného zdaňovacieho obdobia
  • zánik daňovej povinnosti, ak zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Daň za psa mesto po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Doklady:

Poplatok:

  • Sadzby nájdete v aktuálnom VZN o miestnych daniach na území obce Hruboňovo 

Predpis:

  • Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady