•  
 •  

Stavebné povolenie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o stavebné povolenie (tlačivo - žiadosť o stavebné povolenie v sekcii tlačivá )
 • rozhodnutie o umiestnení stavby
 • projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach
 • doklad o vlastníckom, alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku
 • zoznam známych účastníkov stavebného konania
 • situačná snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Správne poplatky:

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie

 1. na stavbu rodinného domu....................50 eur
 2. na stavbu bytového domu.................... 200 eur


b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2....................25 eur
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2.................... 50 eur


c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu.................... 35 eur
 2. bytových domov.................... 100 eur


d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.................... 30 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.................... 30 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka....................30 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská.................... 30 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady.................... 30 eur


e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.................... 50 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.................... 50 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka.................... 50 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská.................... 50 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady....................50 eur


f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)....................20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

....................do 50 000 eur vrátane....................100 eur
....................nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane....................200 eur
....................nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane....................400 eur
....................nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane....................600 eur
....................nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane....................800 eur
....................nad 10 000 000 eur....................1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby....................50 eur

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár