English
Zmenšiť textZväčšiť text

Uzavretie manželstva

Žiadosť podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci spolu.

 1. Žiadosť o uzavretie manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom.
 2. Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu, vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Doklady:

 • ŠEVT – žiadosť o uzavretie manželstva

A) SLOBODNÍ:

 • vlastné rodné listy
 • platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1.9.1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve. Vojaci, ktorí nevlastnia občiansky preukaz, predložia vojenský preukaz (knižku).

B) OVDOVELÍ:

 • všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
 • úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.

C) ROZVEDENÍ:

 • všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
 • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom ich spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi : priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

D) CUDZINCI PREDLOŽIA :

 • všetky doklady uvedené pod bodom A ( príp. B, C) a okrem toho ešte :
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami
 • ak majú doklad pod bodom A, B, C, D písané v cudzom jazyku je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka
 • vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 zák. č. 154/1994 Z.z.)

Poplatok:

 • snúbenci patriaci do matričného obvodu 0,- €
 • delegovaný sobáš  16,50 €
 • sobáš s cudzincom 66,– €
 • sobáš mimo miestnosti 66,– €

Predpis:
Zákon 154/1994 Zb. o matrikách