•  
  •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 125)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o dielo - dodatok č. 1 Upravuje sa čas plnenia a cena predmetu zmluvy Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Ing. arch. Janka Privalincová
3 900 €
01/2023 Zriadenie bežného účtu na zábezpeku pre bytové domy Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Dodatok č. 2 k Zmluve číslo 4/2019/NR Príspevok obce Hruboňovo na spoje prímestskej autobusovej linky č.403406, spoje 6, 23, 24, 34 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ARRIVA NITRA a.s.
118.64 €
11/2022 Darovanie tabletu s príslušenstvom Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
10/2022 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa a poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Mgr.Janette Czibulová - BEZTECH autorizovaný bezpečnostný a požiarny technik
0 €
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.03/2022 Upresnenie termínu účinnosti zmluvy o dielo a zmena článku 12.5 v súlade riadiacou dokumentáciou a výkladom riadiaceho orgánu. Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: JOMAKSTAV, s.r.o.
0 €
IROP-CLLD-Q545-512-001-002 Úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí príspevku zo strany MAS Užívateľovi na Realizáciu Projektu:Autobusové zastávky a spevnené plochy Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: OZ RADOŠINKA
19 473.68 €
09/2022 Zámena nehnuteľností v k.ú.Suľany podľa geometrického plánu č.350/2017 zamerané, zlúčené a znovurozdelené: p.č.503/1,p.č.503/21,p.č.778/12,p.č.778/16 Odb.: Štefan Knížat
Dod.: Obec Hruboňovo
0 €
1/9/2022 štatutárny audit účtovnej závierky k 31.12.2021,audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2021 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Audítorská spoločnosť s.r.o
1 020 €
08/2022 Zriadenie vecných bremien k.ú.Suľany na p.č.62/1, 62/2 a 61 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
1 674 €
ZO/2022NRZ12393-1 Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.
50.40 €
5000024728.7897 Poskytovanie služieb mobilnej siete Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: SWAN, a.s.
8 €
122203154 Záväzok Prevádzkovateľa umožniť pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
71.10 €
06/2022 Zmluva o zriadení vecných bremien k.ú.Suľany,p.č.82, Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
16.25 €
Č.VP/30/22/00527 užívanie hnuteľných vecí a príslušenstva na dobu trvania nájmu Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: RAMIRENT spol. s.r.o.
125.40 €
9410176215 Záväzok dodávateľa dodávať elektrinu odberateľovi do odberného miesta Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ZSE Energia, a.s.,
0 €
4/2022 Realizácia stavby v rozsahu výkazu výmer, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov.Názov zákazky je: Prestavba a modernizácia MŠ Hruboňovo Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ELLIO spol. s.r.o.Nitra
26 324.47 €
Dodatok č.1 kúpnej zmluvy oprava Odb.: Katarína Kubalová, Suľany 281, 95125 Hruboňovo
Dod.: Obec Hruboňovo
0 €
05/2022 Kúpa nehnuteľnosti v k.ú. Výčapky par.č.14/4 o výmere 231m²,par.č.14/5 o výmere 470m², par.č.14/7 o výmere 350m² Odb.: PaedDr.Lenka Jursová, Mierové námestie 33/33, 911 01 Trenčín
Dod.: Obec Hruboňovo
25 000 €
Zmluva o dielo č.03/2022 Zhotovenie diela : vytriedenie registratúrnych záznamov, vypracovať návrh na vyradenie registratúrnych záznamov, pripraviť spisy do štátneho archívu v Nitre, odovzdanie spisov Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Mgr.Martin Baláž
920 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár