•  
  •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 119)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
IROP-CLLD-Q545-512-001-002 Úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí príspevku zo strany MAS Užívateľovi na Realizáciu Projektu:Autobusové zastávky a spevnené plochy Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: OZ RADOŠINKA
19 473.68 €
09/2022 Zámena nehnuteľností v k.ú.Suľany podľa geometrického plánu č.350/2017 zamerané, zlúčené a znovurozdelené: p.č.503/1,p.č.503/21,p.č.778/12,p.č.778/16 Odb.: Štefan Knížat
Dod.: Obec Hruboňovo
0 €
1/9/2022 štatutárny audit účtovnej závierky k 31.12.2021,audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2021 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Audítorská spoločnosť s.r.o
1 020 €
ZO/2022NRZ12393-1 Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.
50.40 €
08/2022 Zriadenie vecných bremien k.ú.Suľany na p.č.62/1, 62/2 a 61 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
1 674 €
Č.VP/30/22/00527 užívanie hnuteľných vecí a príslušenstva na dobu trvania nájmu Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: RAMIRENT spol. s.r.o.
125.40 €
9410176215 Záväzok dodávateľa dodávať elektrinu odberateľovi do odberného miesta Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ZSE Energia, a.s.,
0 €
4/2022 Realizácia stavby v rozsahu výkazu výmer, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov.Názov zákazky je: Prestavba a modernizácia MŠ Hruboňovo Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ELLIO spol. s.r.o.Nitra
26 324.47 €
122203154 Záväzok prevádzkovateľa umožniť pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
71.10 €
07/2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: SWAN, a.s.
8 €
06/2022 Zmluva o zriadení vecných bremien k.ú.Suľany,p.č.82, Odb.: Západoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Hruboňovo
16.25 €
Dodatok č.1 kúpnej zmluvy oprava Odb.: Katarína Kubalová, Suľany 281, 95125 Hruboňovo
Dod.: Obec Hruboňovo
0 €
05/2022 Kúpa nehnuteľnosti v k.ú. Výčapky par.č.14/4 o výmere 231m²,par.č.14/5 o výmere 470m², par.č.14/7 o výmere 350m² Odb.: PaedDr.Lenka Jursová, Mierové námestie 33/33, 911 01 Trenčín
Dod.: Obec Hruboňovo
25 000 €
Zmluva o dielo č.03/2022 Zhotovenie diela : vytriedenie registratúrnych záznamov, vypracovať návrh na vyradenie registratúrnych záznamov, pripraviť spisy do štátneho archívu v Nitre, odovzdanie spisov Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Mgr.Martin Baláž
920 €
04/2022 Predaj nehnuteľnosti v k.ú. Suľany par.č.62/2 o výmere 32m² a par.č.62/3 o výmere 9m² Odb.: Západoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Hruboňovo
820 €
03/2022 Realizácia diela: Autobusové zastávky a spevnené plochy Hruboňovo Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: JOMAKSTAV, s.r.o.
21 300.41 €
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2021/12/02 Úprava bodu 13.2. zmluvy Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: CS, s.r.o.
0 €
02/2022 Poskytovanie aktualizácii aplikačných počítačových programov Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
90 €
Zmeny a doplnky č.1/2022 Zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.1/2022 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Ing. arch. Janka Privalincová
3 900 €
01/2022 Kúpa nehnuteľnosti v k.ú. Suľany par.c.28/7 o výmere 450m² Odb.: Katarína Kubalová, Suľany 281, 95125 Hruboňovo
Dod.: Obec Hruboňovo
16 200 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár