SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 145)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č.3 k Zmluve číslo 4/2019/NR Príspevok obce Hruboňovo na spoje prímestskej autobusovej linky č.403406, spoje 6,23,24,34 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: ARRIVA NITRA a.s.
126.59 €
07/2023 Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa, aby v jeho mene spracúval osobné údaje v rozsahu, na účel a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a Hlavnej zmluve Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: MADE spol. s.r.o.
0 €
06/2023 Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas na to, aby mu Poskytovateľ vyúčtovával Odmenu a Iný nárok Poskytovateľa Elektronickou faktúrou a Poskytovateľ vystavovať a zasielať faktúru Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: MADE spol. s.r.o.
0 €
U2493/2023 Poskytnutie licencie-používateľských práv nadobúdateľovi k aplikačnému programovému vybaveniu URBIS a poskytnutie služby Systémová podpora Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: MADE spol. s.r.o.
175 €
4/11/2023 štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Audítorská spoločnosť s.r.o
1 200 €
30292 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi poľnohospodárske pozemky riadne identifikované a uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy Odb.: Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady
Dod.: Obec Hruboňovo
1 388.59 €
4801903373 úrazové poistenie detí MŠ Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
96 €
1427/2023/OSČ Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní dotácie zo strany poskytovateľa, NSK konečnému prijímateľovi za účelom podpory rozvoja obcí a miest Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
5 000 €
05/2023 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať dielo:Spracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a Externý manažment podporeného projektu. Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra Nitra
900 €
04/2023 Záväzok Poskytovateľa riadne a včas poskytovať pre Objednávateľa služby spracovania externého manažmentu projektu objednávateľa v období udržateľnosti projektu WIFI pre Teba II. Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: PROGRANT, s.r.o.
286.80 €
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o Využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia Pripojenie Koncového konzumenta na zjednodušenie zverejňovania dokumentov samospráv na CUET Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
ZLP-00308013 Pripojenie k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0 €
133_2023 Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Prijímateľovi dotáciu zo štátneho rozpočtu za účelom spracovania ÚPD a záväzok Prijímateľa prijať poskytnutú dotáciu a použiť ju Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
2 730 €
2/2023 Zabezpečovanie pre odberateľa dodávku ovocia a zeleniny na priamy konzum deťom Materskej školy Hruboňovo Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Fresco plus, s.r.o.
0 €
Zmluva o dielo - dodatok č. 2 na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie III.etapa, čistopis 1x sada pre obec Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Ing. arch. Janka Privalincová
800 €
13/2023 Vzdelávacie metódy, osobnostný rozvoj detí,umelecké aktivity,interaktivita,metodická podpora, vzdelávacie pomôcky,atď Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: Strom života
0 €
RT-20042023-04 Zhotovenie diela:webová stránka obce Hruboňovo,úprava, služby v oblasti webhostingu, registrácia doménových mien Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: webex.digital s.r.o.
72 €
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku Zmena zmluvy o poskytnutí príspevku a projektu Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: OZ RADOŠINKA
0 €
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-12-12vs2 Zmena licenčných poplatkov Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
96 €
Dodatok Č. 1 Zmena zmluvy o poskytnutí príspevku a projektu - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY a spevnené plochy Odb.: Obec Hruboňovo
Dod.: OZ RADOŠINKA
0 €
Generované portálom Uradne.sk